ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Οι περισσότεροι κανονισμοί πολυκατοικιών/κτηρίων , αν όχι όλοι , προβλέπουν την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων από τους κινδύνους της πυρκαγιάς και του σεισμού. Αυτή η πρόβλεψη ουσιαστικά αποτελεί υποχρέωση του διαχειριστή να ασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους ενός κτηρίου. Δυστυχώς πολλοί διαχειριστές είτε αμελούν είτε αγνοούν αυτή την υποχρέωση με συνέπεια να είναι εκτεθειμένοι σε απαιτήσεις για αποζημιώσεις εάν συμβεί οτιδήποτε. Υπάρχουν αρκετές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν διαχειριστές σε πληρωμή μεγάλων ποσών ως αποζημίωση για βλάβες που προκλήθηκαν σε τρίτα πρόσωπα.
Για την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων δεν απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών από την στιγμή που προβλέπεται στον κανονισμό και ούτε μπορεί απόφαση Γενικής Συνέλευσης να άρει την υποχρέωση της ασφάλισης.
Συνεπώς ο διαχειριστής πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνά για την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων.